नाच-गायन

-हाडो देवो वांगावत भैंसरोड परी छोडनै बूंदी मैणांरो मेवास जांण अठै बूंदी आयो । तरै बूंदीरै मैणै दूड़ी नाचणरो घर थो, तठै घर ठौड़नूं जायगा दिखाई । सु दूड़ीनूं क्युं अगमरी खबर पड़ती । सु दूड़ीनै देवे भेळै रहतां सुख हुवो । सु दूड़ी एकत देवानूं कहै छै - ‘इण धरतीरा धणी थे हुस्यो ।’   -10/88-9.


Copyright © Rajfolkpedia.com 2016 All rights reserved.                                                                                                                                                                          Website Developed By: Representindia.com